Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  07/10/2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα  17:00 μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

1) Ορισμός Δικηγόρου της νομικής εργασίας επίβλεψης των νομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του νεοσύστατου Γραφείου Πολεοδομίας στο Δήμο Σιθωνίας, παροχής συμβουλών στους υπαλλήλους του, παρακολούθησης των υποθέσεών του, παρουσίας του στην Υπηρεσία μία φορά την εβδομάδα και παράστασης σε οποιαδήποτε αρχή, πλην των δικαστικών ενεργειών.

2) Ψήφιση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζίτζιος Ιωάννης