Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  09/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων»

2. Έγκριση παράτασης για την προσκόμιση ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Νικολάου»

3. Εξέταση ένστασης κατά της 185-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

4. Μείωση εγγυητικών προκαταβολών

5. Αίτηση υπαλλήλου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες

6. Αίτημα υπαλλήλων για επανεξέταση της αριθ. 90/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

7. Απόφαση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’αριθ. 19/2020, 20/2020,και 22/2020 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

8. Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αγωγής ομολογήσεως δουλείας διόδου και άρσης προσβολής και αμφισβήτησης του δικαιώματος διέλευσης από δίοδο προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σάρτης κατά των Χρυσόστομου Λινάρδου και λοιπών τεσσάρων (4) εναγόμενων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

9. Αποστολή της αριθ.2/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης