Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  25/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση παραλαβής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΤΟΡΩΝΗΣ»

2. Έγκριση παραλαβής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

3. Έγκριση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

4. Παράταση εκτέλεσης εργασιών για την «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιθωνίας»

5. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), Υποέργο 1: Ολοκλήρωση / Εκπόνηση Προγράμ­ματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δήμου Σιθωνίας βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια­σμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π)».

6. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ­ΣΙΑΣ (ΠΡΟ­ΣΕΙ­ΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), Υποέργο 1: Ολοκλήρωση / Εκπόνηση Προγράμ­ματος Πρω­τοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δήμου Σιθω­νίας βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια­σμού και Προστα­σίας (Ο.Α.Σ.Π)» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Υποέργο 1: Μελέτη αγροτικών οδών Δήμου Σιθωνίας, Υποέργο 2: Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σιθωνίας».

8. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για την Πράξη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Υποέργο 1: Μελέτη αγροτικών οδών Δήμου Σιθωνίας, Υποέργο 2: Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σιθωνίας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2021

10. Ένσταση κατά της 185/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής

11. Ορισμός δικηγόρου

12. Έγκριση πρακτικού 3/2020 της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

13. Απαλλαγή υπολόγου (Βαχτσεβάνου Δήμητρα)

14. Απαλλαγή υπολόγου (Ρεβενικιώτης Αστέριος)

15. Απαλλαγή υπολόγου (Βατιάνης Κωνσταντίνος)

16. Απαλλαγή υπολόγου (Πολυγυρνός Καρράς Νικόλαος)

17. Αιτήσεις υπαλλήλων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Ντέμπλας Κυπαρίσσης