Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(26)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις 25/10/2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.332,00€ για συντήρηση δημοτικού φωτισμού.
2)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00€ για την συντήρηση φωτιστικών κόμβων.
3)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.332,00€ για την συντήρηση διακοσμητικού φωτισμού.
4)    Ψήφιση επιχορήγησης Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας  “ΣΙΘΩΝΙΑ” για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης, ποσού 44.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6715.0014.
5)    Ψήφιση πιστώσεων για αμοιβή Δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
6)    Απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης : «Οριοθέτηση Ρεμάτων Παραλίας Συκιάς».
7)    Ψήφιση πίστωσης  πόσου 9.051,18€ , για την πληρωμή των εκτελεσθεισών  εργασιών: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση     Ε.Ε.Λ. Νικήτης  Δήμου  Σιθωνίας , Νομού Χαλκιδικής»(Συνεχιζόμενο)
8)    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας : «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ  Συκιάς».
9)    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας : «Καθαριότητα Οδικού Δικτύου».
10)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια χρωμάτων.
11)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια σπόρων-φυτών και δενδρυλλίων.
12)    Ψήφιση πιστώσεων.

  Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τζίτζιος