Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  16/09/2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)Έγκριση του πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)»..

2) Ορισμός δικηγόρου.

3) Ψήφιση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζίτζιος Ιωάννης