Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(13)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  31/05/2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ανάθεση μελέτης για την απογραφή υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου
Σιθωνίας (Δ.Κ Νικήτης, Ν. Μαρμαρά και Τ. Κ Μεταγγιτσίου)ποσού 6.917,65€
στον Τσάλα Ιωάννη Γεωλόγο.
2)    Ανάθεση για  ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων Δ.Κ Νικήτης Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€ στον Τσάλα Ιωάννη
Γεωλόγο.
3)    Ανάθεση για  ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€ στον Τσάλα
Ιωάννη Γεωλόγο.
4)    Ανάθεση για  ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων Δ.Κ Αγ. Νικολάου Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€ στον Τσάλα
Ιωάννη Γεωλόγο.
5)    Ανάθεση για  ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων Τ.Κ Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€ στον  Τσάλα
Ιωάννη Γεωλόγο.
6)    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.793,00€ σε βάρος του Κ.Α 80.8117.0015 για την καταβολή ενοικίου στην Χολογγούνη Γεωργία.
7)    Αίτηση του κ. Μάντσιου  Αντ. &Αφοί Ο.Ε  εξώδικό συμβιβασμό ποσού 14.360,00€.
8)    Ψήφιση πιστώσεων.
9)    Προμήθεια Εκτυπωτών.
10)    Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
11)    Προμήθεια ξυλείας.
12)    Προμήθεια  και εγκατάσταση ειδικών επίπλων (ράφια).
13)    Προμήθεια Υλικών για πότισμα.
14)    Απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής.
15)    Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσεως.
16)    Εξώδικος συμβιβασμός του Νικολάου Γουργούνη ποσού 2.500,00€+300,00€ δικαστικά έξοδα.
17)    Εξώδικος συμβιβασμός του Τσάπατου Στυλιάνου ποσού 2.500,00€+300,00€ δικαστικά έξοδα.
18)    Καταβολή χρηματικού ποσού 6.336,00€ στην Χριστάρα Μαρία κατόπιν
τελεσίδικης με αριθμό 34/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Συκιάς.
19)    Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά την δικάσιμο 1-6-2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής κατά του Α.Π.Θ.
20)    Ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
21)    Ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύνταξη πρότασης για το
Μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος.
22)    Έκκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου
διαγωνισμού  εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης»,
προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
23)    Έκκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk»,
προϋπολογισμού δαπάνης 31.625,12€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
24)    Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης: «Στρατηγική ΜΠΕ τοπικού ρυμοτομικού
για ΕΠΑΛ Νικήτης», προϋπολογισμού δαπάνης 8.996,22€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Τζίτζιος