Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  16/09/2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα  15:00 μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (αρ.74)
      
2) Καθορισμός όρων διαγωνισμού «Συντήρηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2014.

3) Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού» της εργασίας «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ. Νικήτης».

4)
Έλεγχος των Επικαιροποιημένων  Δικαιολογητικών της εργοληπτικής
επιχείρησης: «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε .», αναδόχου της μελέτης: «Ε.Ε.Λ Οικισμού
Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

5) Ορισμός δικηγόρου.

6) Ψήφιση πιστώσεων.

                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Τζίτζιος Ιωάννης