Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 9η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Νικήτη, 05/04/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: -4924-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Αξιολόγηση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών Προσωρινού  αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού «Λειτουργία – Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, του Δήμου Σιθωνίας».
 
2. Έγκριση της υπ’αριθ. 24/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για την ανάθεση/ επίβλεψη προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς του».
 
3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για την ανάθεση / επίβλεψη προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 
4. Έγκριση της υπ’αριθ. 4/2021 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας με θέμα « Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας οικονομικού έτους 2020.»
5. Πρόσληψη Προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
6. Αιτήσεις υπαλλήλων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
7. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 64/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύσταση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων»      
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης