Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 5η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 26/02/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                               Αριθμ.Πρωτ.: -2264-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350132
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση Πρακτικού Ι ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικά  συμμετοχής –Τεχνικές  Προδιαγραφές.
   
2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγηση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών Προσωρινού  αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθειας Καύσιμών και λιπαντικών  δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του προσώπων έτος 2021.»
   
3. «Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών  στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
   
4. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο: υποέργο 1 «Σύσταση συστήματος συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων», υποέργο 2 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες και επιχειρήσεις», υποέργο 3 «Σύστημα προστασίας δημοτών έναντι της πανδημίας covid-19» υποέργο 4 «ψηφιοποίηση οικοδομικών αδειών και διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος»,  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 
5.   Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με Τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
   
6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για τη μίσθωση καταστημάτων στην περιοχή ‘ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ’
 
7. «Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (Α19/2541), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνήματος απολογίας για τον υπάλληλο του Δήμου-Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. Α.Π. στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου».
   
8. Τακτική επιχορήγηση συλλόγων
 
9. Ορισμός υπολόγου για ΔΕΔΔΗΕ (Παραλλαγή δικτύου, Νικήτη)
 
10.  Ορισμός υπολόγου ΔΕΔΔΗΕ (τοποθέτηση 2 ΦΣ και –Χ/Δ)
 
11. Ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπανών Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογίου
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης