Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ'), του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020) και την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του δήμου Σιθωνίας και των Νομικών Προσώπων αυτού 2021». (πρόχειρος διαγωνισμός).

2. Επικύρωση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016) Για το Βιβλίο ΙΙ: (άρθρο 315 Ν.4412/2016) και κατακύρωση στον ανάδοχο  της  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός Καινούριου Απορριμματοφόρου Οχήματος, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16m3» (Αριθμ. Διακήρυξης αρ. πρωτ.: 10830/5-8-2020).

3. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της εργασίας  «Λειτουργία – Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, του Δήμου Σιθωνίας».

4. Επικύρωση απόφασης Δημάρχου για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

5. Απαλλαγή υπολόγου (Βαχτσεβάνου Δήμητρας)

6. Απαλλαγή υπολόγου (Κυριακού Νικολάου)

7. Απαλλαγή υπολόγου (Σβούκη Ελισάβετ) 

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 148/2020 απόφασης του Δ.Λ.Τ. με θέμα  «Έγκριση προϋπολογισμού 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. οικονομικού έτους 2021»

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση Ο.Π.Δ. –πίνακα στοχοθεσίας 5Γ οικονομικού έτους 2021»

11. Έγκριση της υπ’αριθ. 70/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα « Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2021»

12. Έγκριση της υπ’αριθ. 71/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

13. Έγκριση της υπ’αριθ. 72/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021»

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
         Ντέμπλας Κυπαρίσσης