Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 39η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 24/12/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -20694-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
     Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
     Δήμου Σιθωνίας
     1. Χριστοδούλου Νικόλαος
     2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
     3. Μαλλίνης Αθανάσιος
     4. Φάλκος Αντώνιος
     5. Ληστής Θεόδωρος
     6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 39Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

 
Επέκταση συμβάσεων Προσωπικού Ορισμένου χρόνου για την αποτροπή της διάδοσης του COVID-19, έως και 31/03/2022, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020]
Παραίτηση ή μη από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αριθ. ΔΔΠ1439/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
Έγκριση της υπ’αριθ.30/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.  με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. οικονομικού έτους 2022»
Έγκριση της υπ’αριθ.31/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.  με θέμα «Ψήφιση Ο.Π.Δ. – πίνακα στοχοθεσίας 5Γοικονομικού έτους 2022»
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Βαχτεβάνου Δήμητρα)
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Ευαγγελινός Δημήτριος)
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Κόκκινος Δημήτριος)
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης