Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 34η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Νικήτη, 19/11/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -18708-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
     Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
     Δήμου Σιθωνίας
     1. Χριστοδούλου Νικόλαος
     2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
     3. Μαλλίνης Αθανάσιος
     4. Φάλκος Αντώνιος
     5. Ληστής Θεόδωρος
     6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 34Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
3. Έγκριση πρακτικού  ΙΙ  “Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 Δήμου Σιθωνίας» προϋπολογισμού 746.720,51€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και ανάδειξη οριστικού αναδόχου
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Σιθωνιας».
5. Έγκριση παραλαβής μελέτης 27/2021 «Μελέτη αδειών λειτουργίας βιολογικών σταθμών Σάρτης και Συκιάς»
6. Έγκριση παραλαβή μελέτης επικαιροποίησης «Αξιοποίηση Βοσκοτόπων για την κτηνοτροφία στις Δ.Ε. Τορώνης και Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας (Α Φάση) 
7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του 2021 Δήμου Σιθωνίας
8. Πρόσληψη Προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
9. Άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) κατά της υπ’ αριθμ 195/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.
10. Ορισμός Δικηγόρου.
              
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης