Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 32η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 04/11/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -17805-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 32Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

1. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Έργα αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας».
2. «Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου-αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας».
3. «Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας».
4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης 21β/2021: Επικαιροποιηση – καταγραφή και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ποιότητας νερού στερεών και υγρών αποβλήτων δήμου Σιθωνίας   «Καταγραφή και Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Ποιότητας Νερού ,Στερεών και Υγρών Αποβλήτων»
5. Έγκριση παραλαβής της μελέτης 23/2021: «Ακτομηχανική μελέτη τακτοποίησης αμμοκρατών Νικήτης»
6. Έγκριση παραλαβής της μελέτης 24/2021: «Υποστηρικτικές μελέτες για τη χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου ΔΕ Τορώνης».
7. Αποδοχή όρων ένταξης της δράσης  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την ε­ξα­σφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Δήμου Σιθω­νίας» στο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 Α.Π. 2: «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο.
8. Αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
9. Αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου « Βελτίωση Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχή ‘Λιβροχιό’ Δήμου Σιθωνίας»
10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας ‘ΣΙΘΩΝΙΑ’  με θέμα «Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2022 & ετήσιου πλάνου δράσης»
11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 157/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας’ με θέμα « 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 Δ.Λ.Τ.Σ.»
12. Έγκριση της υπ’ αριθ.57/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ‘Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.’ με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021»
13. Έγκριση του υπ’αριθ.2/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών
14. Διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης έτους 2016 και επαναβεβαίωση
15. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
16. Απαλλαγή υπολόγου (Βαχτσεβάνου Δήμητρα)
17. Απαλλαγή υπολόγου (Πολυγυρνός Καρράς Νικόλαος)
18. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους) για τοποθέτηση 4ΦΣ και –Χ/Δ περιοχή Δ/Ε Νικήτης)
19. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΚΤΕΟ)
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
              Ντέμπλας Κυπαρίσσης