Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 25η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Νικήτη, 03/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -14187-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 25Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση πρακτικού (Ι) προσωρινού αναδόχου ανοιχτής διαδικασίας μέσω του  ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)»
 
2. Έγκριση πρακτικού (Ι) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
 
3. Έγκριση πρακτικού (ΙΙΙ) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ για την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων»
 
4. Έγκριση πρακτικού II ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτής διαδικασίας μέσω του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου του Δήμου Σιθωνίας με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Σιθωνíας»
 
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 229/14085/1-9-2021 απόφασης Δημάρχου
 
6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Νικήτης
 
7. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε υποθέσεις της εταιρίας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και της εταιρίας “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ” κατά του Δήμου Σιθωνίας
 
8. Έγκριση της υπ’αριθ.50/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
 
9. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Πολυγυρνού Καρρά Νικολάου)
 
10. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Βατιάνη Κωνσταντίνου)
 
11. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 
12. Ορισμός υπολόγου (ΔΕΔΔΗΕ επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους) για τοποθέτηση 1 ΦΣ και –Χ/Δ
 
13. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
 
14. Διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                          Ντέμπλας Κυπαρίσσης