Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 24η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Νικήτη, 13/08/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: -13358-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 24Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 17 Αυγούστου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού  για την «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 Δήμου Σιθωνίας» Χ. Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
2. Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100 παρ.2α του Ν.4412/2016)  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»,Αρ.πρωτ. 12070/22-7-2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008969489
3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγηση Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – δημόσια έργα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του Δήμου Σιθωνίας με τίτλο:  «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Σιθωνíας» (αρ. μελ. 11/2020, α/α ΕΣΗΔΗΣ 91643)Προϋπολογισμού: 180.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
4. Έγκριση πρακτικού ανακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σιθωνίας», ΑΔΑΜ: 21PROC008849622, Κήρυξη αυτού ως άγονο.
5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης «Αναγκαίες κυκλοφοριακές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης».
6. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την πρόσθεση επιπλέον ναυαγοσωστικού πυργίσκου και ναυαγοσώστη στη Σάρτη
7. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Δήμου Σιθωνίας έτους 2021
8. Επέκτασης/Ανανέωσης σύμβασης εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου  του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020] εως 30.09.2021
9.  Έγκριση των υπ’αριθ.34/2021 και 41/2021 αποφάσεων του ΝΠΔΔ « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
10. Απαλλαγή υπολόγου (Κυριακού Νικόλαος)
11. Ορισμός υπολόγου (ΔΕΔΔΗΕ επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους) για τοποθέτηση 1 ΦΣ και –Χ/Δ
12. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                           Ντέμπλας Κυπαρίσσης