Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 23η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  Νικήτη 01/07/2022

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 11234

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία

Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214

 

ΠΡΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σιθωνίας

1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη

2. Ζήσιος Βασίλειος

3. Μαλλίνης Αθανάσιος

4. Φάλκος Αντώνιος

5. Ληστής Θεόδωρος

6. Ζέππος Ιωάννης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 23Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 6 Ιουλίου  2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2)την αρ. 374/απ39135/30.05.2022, Α.Δ.Α:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

3) την αρ.380/απ39456/15.06.2022 Α.Δ.Α.:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’169)

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

  1. Καθορισμός όρων προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών προσώπων αυτού 2022-23( Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
  2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης).
  3. Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
  4. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).
  5. Διαγραφή χρηματικού ποσού από το πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών διαφορών (περίπτωση αριθ. 31) (Εισηγ. κ. Ληστής Θεόδωρος).
  6. Σύσταση παγίας προκαταβολής (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης).
  7. Έγκριση της υπ’αριθ. 47/2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος).

                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     Ντέμπλας Κυπαρίσσης