Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 14η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

Νικήτη, 29/04/2022
Αριθμ.Πρωτ.: -5537-

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6, του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2) τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ««Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σιθωνίας Χ.Π. Α.Τ.05»». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Οικονομικά στοιχεία Α’ τριμήνου 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

4. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

5. Επιστροφή χρηματικού ποσού στα ΕΛΤΑ λόγω λανθασμένων αποδόσεων (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

6. Διακοπή μίσθωσης αιγιαλού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης