Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 12η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            Νικήτη, 08/04/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -4309-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ       

                                                                                                     Μέλη Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

                                                                                                                            1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 12 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.
4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3)την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των
Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Υποβολή πρότασης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πρόσκληση: ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 14.30.1.2 (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ειδικότερα στην πρόσκληση της 14.29.14.17 ,Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ» (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας ορισμένου χρόνου, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3588/2007 (Εισηγ: κ. Δημαράς Δήμος)

5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

6. Αίτηση για πάγιες και διαρκείς ανάγκες (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

7. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

8. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγ: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

10. Έγκριση της υπ’αριθ. 16-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Διόρθωση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

11. Έγκριση της υπ’αριθ. 17-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Διόρθωση του Ο.Π.Δ. της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

12. Λογιστική υποστήριξη του ΝΠΔΔ «Η Αλληλεγγύη» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης