Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                              Νικήτη, 06/07/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.: 20207
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Ζαββού
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214
ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1. Γνωμοδότηση σχετικά με πεζοδρόμηση οδού στο Ο.Τ. 103 Α Νικήτης (απόφ. 29/2023 Δ.Κ. Νικήτης
2. Αίτηση ιδιώτη για παραχώρηση χώρου για λειτουργία περιπτέρου (απόφ.23- 2023 Δ.Κ. Νικήτης)
3. Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου (απόφ.63-2022 Δ.Κ. Νικήτης)

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαλδογιάννης Γεώργιος

 

Κοιν.:
1.Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση
2. Πρόεδρο Δ. Κ. Νικήτης
3. Προϊσταμένη Τμ. Πολιτικών Οργάνων