Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για την υπ’ άριθ. πρωτ.
3141/10-3-2020  διακήρυξη μίσθωσης
ακινήτου)

                                                                                                                                                                                                                   Νικήτη, 10.03.2020

                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ:
3141

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 

Μίσθωση ακινήτου,
για την στέγαση  των γραφείων της
κοινότητας Νικήτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα
χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων της Κοινότητας Νικήτης .

 Το ακίνητο
πρέπει:

 • να
  βρίσκεται στον οικισμό της Νικήτης ,
 • να
  έχει έκταση από 70 έως 80
  τετραγωνικά μέτρα
 • να
  βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου .
 • Ο
  χώρος θα πρέπει να διαθέτει τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση
  αξιοπρεπούς, καθαρού περιβάλλοντος ,ενώ ως δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να
  παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού από πλευράς υγιεινής
 • Το
  μίσθιο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου
  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
 • Να
  διευκολύνει την ασφαλή στάση περισσότερων του ενός οχημάτων . 

Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του
ακινήτου σε κεντρική οδό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως,
εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ,
ημέρες Δευτέρα –Παρασκευή  και ώρες : 9:00-14:00.  Διεύθυνση : Νικήτη
63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Τηλέφωνο:.2375 3 50124 FAX.23750 20220.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον
εκμισθωτή.

diakirixi_-prosklisi_misthosis_dk_nikitis

 entypo_ekdilosis_endiaferontos

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ