Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                              Νικήτη: 6/3/2023
Αρ.Πρωτ.: Ίριδα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη
Τηλέφωνο:2375350100
Πληροφορίες: Κέντρος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 6951363343

«Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιθωνίας.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 306/2022 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών –φυσικών προσώπων, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιθωνίας, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού,

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Δημαρχείο , Νικήτη , Τηλ. 23753 50100 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική δ/νση. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο εργολήπτης να δηλώσει την προσφορά του που θα
αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρο τον Δήμο. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: protokolo@dimossithonias.gr.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και θα πρέπει να
υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης της Δήμου Σιθωνίας έως και για ένα έτος
από την κατάρτιση του Μητρώου.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι κατέχουν μηχανήματα έργου όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι κατέχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστή μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.
4) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).

Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλου συμμετοχής η 27η Μαρτίου 2023, ώρα 14:00 και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για ένα έτος, από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί στις 28η Μαρτίου 2023 (ή την 4η Απριλίου 2023 κατόπιν τυχούσας αναβολής) η οποία θεωρείται ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου.

ΟΡΟΙ
Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (στις περιοχές ευθύνης του Δήμου που δήλωσαν ενδιαφέρον), (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης τους από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας.
Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεων τους) διότι ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.

Γ) Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.),θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον πίνακα που ακολουθεί, με την υπ’ αριθ. 26/2022 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας με θέμα «Ίδρυση Μητρώου Εργοληπτών- Αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου».

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος -μηχανήματος έργου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή του και του βοηθού χειριστή (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος -μηχανήματος έργου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις –Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις συμβάντων από ΕΛ.ΑΣ./Π.Υ./Γ.Γ.Π.Π., εντολές του προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., της Δ//νσης Πολιτικής Προστασίας Α.Δ.Μ.Θ. ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, τον Δήμαρχο ή
τον αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχο, ή τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας) και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Ε) Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων -μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι παραπάνω τιμές μονάδας
αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Ζ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παράταση ισχύος του ανώτερο μητρώου μετά το πέρας του ενός έτους, οι συμμετέχοντες εργολήπτες που επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με τον Δήμο Σιθωνίας θα δηλώσουν την αποδοχή με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα καταθέσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μέχρι την ημερομηνία λήξης του Μητρώου Εργοληπτών (ένα έτος από την ημερομηνία ισχύος).

Η) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά την αίτησή τους τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κ.λπ.) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων -μηχανημάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα έργου δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιθωνίας.

Θ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94,Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ.
77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών.
Ι) Οι εργολήπτες που θα ενταχθούν στο Μητρώο οφείλουν σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής τους να ενημερώσουν εγγράφως το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας εντός της προθεσμίας των 15 (δεκαπέντε) ημερών.

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιθωνίας. Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα
μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε
άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, όπως π.χ. ή απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.

Η οποιαδήποτε εμπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο Σιθωνίας (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών -φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., θα καταρτισθεί από την τριμελή επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών του Δήμου Σιθωνίας, η οποία και έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 03/2023 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ:68ΕΓΩ1Φ-ΔΜΠ). Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργοληπτών (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα), από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στο οποίο και θα παραδίδει με την λήξη των εργασιών τον επικαιροποιημένο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Σιθωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Δημαρχείο, Νικήτη ή ηλεκτρονικά στο kentros1968@gmail.com. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες –φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ

(Καθ’ ύλην Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΕΔΡΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (συμπληρώστε στον Πίνακα)
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ/
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Διαθέτω τα παραπάνω μηχανήματα/ οχήματα για την Δημοτική Ενότητα:………………………………για ένα έτος από την ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου Εργοληπτών (15 Μαρτίου 2021 ή την 22η Μαρτίου 2021 κατόπιν τυχούσας
αναβολής).
Επισυνάπτω Υπογεγραμμένο Έντυπο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ
Ημερομηνία:
Υπογραφή:

Σφραγίδα:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού
Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (συνοδεύει τα Έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προσφορές
κ.λπ. του Τμήματος Εξόδων-Προμηθειών της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας).
Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», που εδρεύει στη Νικήτη Χαλκιδικής (Δημαρχείο -Τ.Κ. 630 88 –
Νικήτη Τηλ.: 2375 350100), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά κ.λπ. και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως φ.π.-νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού “Υ.Ε.”, “Εκτελούντες την Επεξεργασία”, τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κ.λπ., βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” ή σε εκπλήρωση καθήκοντός του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει το “Υποκείμενο των Δικαιωμάτων”, είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του ν.π. που εκπροσωπεί.
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής. Σκοπός της
επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων που η διαδικασία απαιτεί, η αξιολόγηση της
καταλληλόλητας του “Υποκειμένου” ως υποψήφιου του αντικειμένου της προς σύναψη σύμβασης με το Δήμο ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓενΚαν, ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, ο Δήμος επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με τον “Υποκείμενο”, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα σχετικά με την διαδικασία, για τις ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει ο Δήμος ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' ΓενΚαν) και για την εναρμόνιση του Δήμου με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓενΚαν).
Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης και των υποβαλλόμενων δι’αυτής στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτεί η νομοθεσία που αφορά στο δημόσιο και κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση (πχ ΠΔ 480/1985). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του “Υποκειμένου” στη διαδικασία.
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-ενημέρωση,
διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓενΚαν). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στις Δνσεις του Δήμου, είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: “Δήμος Σιθωνίας”, Δημαρχείο -Τ.Κ. 630 88 – Νικήτη Τηλ.: 2375 350100) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: protokolo@dimossithonias.gr.
Ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” παρέχει στο “Υποκείμενο των Δεδομένων” πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Ποστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ()www.dpa.gr.

………………………(Τόπος), ___ ____________ 20___ (Ημερομηνία)
Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης (υπογραφή και ολογράφως):