Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Π.Ζ. ΣΤΗN 1η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Νικήτη,  4/2/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -1198-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πληροφορίες:  Μαρία Ζαββού 
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214   
                                                                        
 
 
 
ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
    1. Χριστοδούλου Νικόλαος
    2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
    3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
    4. Παραλίκας Θεοδόσιος
    5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
    6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
        2. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021
                                                                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
  Δαλδογιάννης Γεώργιος