Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) στις 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου  Σιθωνίας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

2)    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 05/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σιθωνίας έτους 2019.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

4)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για ορισμό επιτροπής για το διαγωνισμό «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

5)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ που αφορά σε αυξομειώσεις ποσοτήτων για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες-Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας», ανάδοχος «Κ/Ξ Γ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ-Θ.ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.-ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Δ.Τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

6)    Έγκριση για την συμμετοχή και υποβολή πρότασης στην υπ’ αρίθμ. 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VIII του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» Με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

7)     Έγκριση για την συμμετοχή και υποβολή πρότασης στην υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση ΙV του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

8)    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

9)    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10)    Δημιουργία λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής Οικονομικής Υπηρεσίας)

11)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 40/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.» με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12)    Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα, εντός του οποίου μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τα όργανα των ΟΤΑ για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών και εξουσιοδότηση του δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

13)    Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

14)    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ.: 224/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

15)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 76/2019 απόφασης του Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006), Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)

16)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 47/2019 απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του . Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

17)    Σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή μας στο Φορέα Διαχείρισης του έργου, σύμφωνα ΣΔΙΤ φράγματος Χαβρία, Φορέας διαχείρισης έργου-Ενημέρωση για την πορεία των μελετών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από Φράγμα Χαβρία Ν. Χαλκιδικής & Εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Προμελέτες και οριστικές μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων-Υποστηρικτικές μελέτης (Τοπογραφική μελέτη, Περιβαλλοντική μελέτη, γεωλογική μελέτη, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες κ.λ.π.)-Τεύχη δημοπράτησης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας