Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, στις 23/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση μετακίνησης νομικού συμβούλου του δήμου στην Αθήνα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
2)    Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
3)    Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
4)    Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
5)    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε..
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
6)    Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Σιθωνίας για το  υπόλοιπο του 2019.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)   
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του
έργου «Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης Δ. Σιθωνίας και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)   
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του
έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου
Σιθωνίας».
 (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)   
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 20/2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
όσον την εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου για
την εκτέλεση του έργου:   «Βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου αγροτικής
οδοποιϊας περιοχής "Λιβροχιο" Δήμου Σιθωνίας», το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την
13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ.: 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και
ισχύει.
      (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)   
«Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου
Σιθωνίας»».
     (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11)   
«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμού βελτίωσης
υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά Δήμου
Σιθωνίας Χαλκιδικής»».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12)   
«Τροποποίηση/συμπλήρωση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης «Σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και
Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
13)   
Έγκριση της αρ. 29/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού χρήσεων 2016 και
2017».
(Εισηγητής: κ.Κωστίκας Στυλιανός)

14)    Έγκριση, της
Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  υπό την
επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για
την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του
Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
σύμβασης  αυτής.
      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)
15)    7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

16)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» .
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

17)   
Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίασης, στα μέλη
των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των
δημοτικών συμβουλίων.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)   
Αποδοχή της υπ’ αριθμ.: 4306/18-07-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5003677 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αναπλ/ Προϊσταμένη Διοικητικού)

19)    Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

20)    Κατανομή ποσού 68.900,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

21)   
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, τεχνικών προδιαγραφών και
εξουσιοδότηση εκπροσώπου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής με τίτλο «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΕ ΝΗΣΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (κωδικός πρόσκλησης
14.30.1.1, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3623) για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης
νερού».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

22)    «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 39/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 1ου τριμήνου 2019»».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                             Αρσένης Καλλικρατίδας