Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 15/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την παράκαμψη της Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2)    Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Σιθωνίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης Έργων των Ο.Τ.Α.».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3)    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου «Αναγκαίες κυκλοφοριακές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

4)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5)    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

6)    Ψήφισμα για τις συντάξεις χηρείας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2018 απόφασης της Τ.Κ. Σάρτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

8)    Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νση Διοικητικού)

9)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

10)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 1ου τριμήνου 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 58/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

12)    Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

13)    3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας