Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 02/04/2018 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 7/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ που αφορά «1η υποχρεωτική αναμόρφωση ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. οικ. Έτους 2018-τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

2)    Κατανομή τακτικής επιχορήγησης συλλόγων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

3)    Επιστροφές αχρεωστήτων εισπραχθέντων.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος)

4)    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5)    Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6)    Έγκριση της αρ. 2/2018 μελέτης «Ανάπλαση – Αναβάθμιση Χώρου Πράσινου και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Παρθενώνος Ο.Τ. 21 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής του Δήμου Σιθωνίας»
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7)    Έγκριση της αρ. 3/2018 μελέτης  «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου»
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8)    Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, ΠAA 2014 -2020, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» με τίτλο: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση Χώρου Πράσινου και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Παρθενώνος Ο.Τ. 21 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής του Δήμου Σιθωνίας» προϋπολογισμού 600.000,00€.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9)    Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, ΠAA 2014 -2020, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» με τίτλο: «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Συγκροτήματος Νερόμυλου Μεταγγιτσίου», προϋπολογισμού 600.000,00€.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10)    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 088.2c (Α/Α ΟΠΣ: 2482 – Έκδοση: 1/0) πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» με τίτλο "Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς".
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

11)    Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων άρδευσης έτους 2018 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957).
 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

12)    Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
(Εισηγητής: κ. Στρειδά Αναστασία)

13)    Κατανομή ΣΑΤΑ υπολοίπου έτους 2016 και έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

14)    Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με φιλοζωικό σωματείο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

15)    Εντολές μετακινήσεων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16)    Αίτηση του Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης για άδεια εκμισθώσεως τμήματος ισογείου του κτηρίου του Λαογραφικού Μουσείου για λειτουργία κυλικείου-αναψυκτηρίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

17)    Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για να υπογράψει  συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με την αποδοχή δωρεάς οχημάτων από ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε..
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

18)    Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για να υπογράψει  συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με την αποδοχή δωρεάς οχήματος από ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.
 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

19)    Τροποποίηση άρθρου 11 του κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

20)     Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας