Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 29/01/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης.
(Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)

2)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 200/2014 (ΑΔΑ:ΒΑΓΨΩ1Φ-ΨΔΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ¨
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

4)    Μεταβολές  σχολικών μονάδων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

5)    1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμ. Πρ/σμού & Λογιστηρίου)
6)    Έξοδα Κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας