Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

    

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ


Η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε
τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση
, με τη διαδικασία:

1) των διατάξεων του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
(ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)
 και τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.

2) τις
εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.

3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
ar. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος
Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19»,

5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β),
τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα
διεξαχθεί στις
12/02/2021
ημέρα Παρασκευή
και ώρα 17:30
μ.μ.,
και ο τρόπος διεξαγωγής
της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.


Τα θέματα προς συζήτηση
και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

  1)     
Αίτημα του ΝΠΔΔ
«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για ορισμό υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών έτους 2021.

(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος,
Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 2)     
Έγκριση της υπ’
αριθμ.: 3/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Πρόταση για ορισμό
αντιμισθίας Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ».

(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος,
Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 3)     
Γνωμοδότηση για
την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών έκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής
εξέδρας για εποχιακή χρήση στη θαλάσσια περιοχή «ΒΑΡΔΑΝΑΡΙΑ»  Αγίου Νικολάου Δ.Σιθωνίας Χαλκιδικής,
έμπροσθεν της επιχείρησης «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΚΤΗ ΟΝΕΙΡΟΥ».

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου)

4)     
Υποβολή αίτησης
προδήλου σφάλματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Συκιάς και αίτησης μεταγραφής
διαπιστωτικής πράξης.

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος
Δημήτριος)

5)     
Μίσθωση ακινήτου
για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στο Ν. Μαρμαρά.

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ.
Κόκκινος Δημήτριος)

6)     
Απ΄ ευθείας
αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα του Αγίου Νικολάου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης
Γεώργιος)

 7)     
Εφαρμογή του Ν.
429/1976 στο  Δήμο Σιθωνίας.

(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Αθανάσιος,
εκπρόσωπος του συνδυασμού «Όραμα
Δημιουργία Προοπτική»)

 

                                                                                          Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                    ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ