Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 07/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του Προϋπολογισμού, του Ο.Π.Δ. και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

2)    Έγκριση των υπ’ αριθμ.: 33/2018, 35/2018 και 36/2018 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιχείρησης)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 67/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Α.Ε.)

4)    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε..
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Α.Ε.)

5)    Ορισμός εκπροσώπου για την Ετήσια Γενική Συνέλευσης του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε..
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Α.Ε.)

6)    Ορισμός τακτικών μελών με αναπληρωματικούς για το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε..
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Α.Ε.)

7)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 129/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2015».
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.)

8)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 131/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού 2019 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία) Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.)

9)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 132/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019».
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.)

10)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργο «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιας και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολ.Μηχανικός του Δήμου)

11)    Πρόσκληση Α’ κατοικίας Αγίου Νικολάου.
(Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Δ/ντρια Πολεοδομίας)

12)    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν.2081241/11652/1997) του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ευθυμίου Δήμου του Ευθυμίου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος Έργου.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικού)

13)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής κοινωνικού έργου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της επιτροπής)

14)    Έγκριση πρακτικού φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Πρόεδρος της επιτροπής)

15)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 28/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τέλος καθαριότητας κτηνοτροφικών-αγροτικών μονάδων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

16)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

17)    Προσκύρωση καταργούμενης δημοτικής έκτασης εμβαδού 25,50τ.μ.του υπ΄αριθμ. 39 οικοδομικού τετραγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλία Νικήτης» του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

18)    14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας