Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpg Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 28/09/2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)    Καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων οικισμού Συκιάς.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου)

2)    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

3)    Έγκριση πρακτικού κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

4)    Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση  του ΚΕΠ Δ.Ε. Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας στη Συκιά.     
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

5)    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του ΣΜΑ Νικήτης και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

6)   
Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου:
«Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης δήμου Σιθωνίας και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου )

7)    Έγκριση της αριθμ.: 164/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

8)   
Έγκριση της αριθμ.: 3/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά
«Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

9)    Μεταστέγαση του επαγγελματικού λυκείου Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρο Β/θμιας Επιτροπής Παιδείας)

10)    16η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016-Αποδοχή ποσού 37.900,00 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

11)   
17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016-Αποδοχή ποσού 121.132,75€ που
αφορά το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δ. Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

12)   
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
(άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 75α/2016 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)   
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
(άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 117/2016 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14)    18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας