Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 12/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

2)    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, Κυρίων ή Νομέων Ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου» του Δήμου Σιθωνίας, όπως έχει εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

3)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. 31/2018 απόφασης του συμβουλίου της Δ. Κ. Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου)

7)    Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για τη μεταβίβαση του ΧΚΝ 6571 αυτοκινήτου-φορτηγάκι.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

8)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 3ου τριμήνου 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

9)    Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

10)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής:   Δήμαρχος)

11)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112δ/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

12)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112ε/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

13)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112ζ/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

14)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 123/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 128/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

16)    13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

17)    Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας