Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 29/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε..
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 16/2018 αποφάσεως της Τ.Κ. Σάρτης με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου στην Τ.Κ. Σάρτης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης)

3.    Λήψη απόφασης σχετικά με το χώρο βορειοανατολικά στη Βουρβουρού ανάμεσα από το ξενοδοχείο ΕΚΙΕΣ και τις ιδιοκτησίες Ζαμάνη-Χριστάρα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

4.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δύο καινούριων φορτωτών πλάγιας ολίσθησης του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφών – φορτωτών του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7.    Αίτηση της κοινοπραξίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε..
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8.    Εισήγηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδοτηση του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα συνολικής δυναμικότητας 233 κλινών και τα συνοδά αυτού έργα στη θέση Κουτσουπιά-Κατσιβέλια» του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Δ/τρια Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος)

9.    Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Α.Ε.)

11.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

12.    Καταβολή ετήσιας συνδρομής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

13.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 25/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επανεξέταση αιτήσεων της κ. Πολυξένης Ι. Κασμίζογλου για κλάδεμα δέντρων ως προς το ύψος στο Ο.Τ. 1 στην περιοχή Αγ. Βαρβάρα της Δ.Κ. Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης)

14.    Αίτηση κ. Σιδηρόπουλου Αλεξάνδρου, Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

15.    Σύσταση ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή/αξιολόγηση/ιεράρχηση προβλημάτων διάβρωσης των ακτών του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής και οργάνωση του σχεδιασμού προστασίας τους».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

16.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112α/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

17.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112β/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

18.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 112γ/2018 απόφ.Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

19.    Παραλαβή του Β1 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Επέκτασης Α’ κατοικίας του οικισμού Ν. Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)».
 (Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Δ/τρια Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος)

20.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπογραφής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς, Β’ ΔΡΑΣΗ.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

21.    Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αν/τρια Δ/τρια Διοικητικού)

22.    12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Αρσένης Καλλικρατίδας