Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, στις 04/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση πρόσληψης διμήνων συμβάσεων λόγω των αυξημένων αναγκών.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

2)    Παράταση διάρκειας των πράξεων των Κέντρων Κοινότητας.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού)

3)    Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιο εμπόριο.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

4)    Ανάκληση της υπ’αριθμ.: 70/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης (Ηλεκτρονική-Ψηφιακή παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης) Δήμου Σιθωνίας»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 39/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 1ου τριμήνου 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

6)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
     (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

7)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιβλήθηκαν με την αρ. πρωτ.: 3347/17.5.16 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ και αφορά την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με δ.τ. «ANTHEMUS SEA».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

8)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
 (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 42α/2019 απόφ. Ο.Ε.)»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 42β/2019 απόφ. Ο.Ε.)»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 42γ/2019 απόφ. Ο.Ε.)»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                             Αρσένης Καλλικρατίδας