Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 12/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 14/2016 μελέτης «Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Σχολικών Κυλικείων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

2)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Έγκριση μετακίνησης δημοτικής υπαλλήλου στην Αθήνα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Μεταβίβαση  της  Επαγγελματικής Άδειας πώλησης ιχθυαλιευμάτων,  του Σβούκη Παύλου του Πολυνίκη, στη σύζυγό του Σβούκη Περιζώ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.»        
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5)    Έγκριση διπλής βάρδιας στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

6)    Έγκριση της αρ. 37/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ».
(Εισηγητής: Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

7)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 51/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ψήφιση κανονισμού περιπτέρων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

8)    Αίτημα της ΟΠΕΔΤ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 86α/2016 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας