Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 03/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή στοιχείων για τους δασικούς χάρτες.
(Εισηγητή: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

2)    Αντιμετώπιση προβλημάτων εντός του αιγιαλού.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

3)    Έγκριση του 5ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας», αρ. μελ. 192/2015, ανάδοχος εταιρείας: Μ.& Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Έγκριση αγοράς αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

5)    Ορισμός ελεγκτών λογιστών έτους 2017-18 για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΔΣ.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΣ)

6)    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος τους ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

7)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 38/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

8)    Συμμόρφωση στην  υπ’ αριθμ.: 9/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9)    Συμμόρφωση στην  υπ’ αριθμ.: 100/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

10)    Συμμόρφωση στην  υπ’ αριθμ.: 772/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11)    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, αποφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) από κληρονόμους του αποβιώσαντα μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Πατρίκη Πέτρου του Δήμου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Προϊστάμενος Ταμείου)

12)    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, αποφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) από κληρονόμους του αποβιώσαντα μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μαυρουδή Γεωργίου του Φιλήμονα, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Προϊστάμενος Ταμείου)

13)    Αίτηση για τοποθέτηση πωλητή λαϊκών αγορών κ. Βασιλειάδη Παντελή του Σαρδίων στη λαϊκή αγορά του Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

14)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  16951/04-09-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, στην ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΙΜΙΚΑ του Ιωάννη, κατοίκου Νερομύλων 4 Πεύκα, Δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

15)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 53α/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 53β/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17)    Εισήγηση για ακύρωση τμήματος της υψομετρικής μελέτης (Β’ κεφάλαιο πράξης εφαρμογής) της «Μελέτης πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής», στη θέση «Παράδεισος» του Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

18)    Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς στην ευρύτερη περιοχή του τουριστικού καταφυγίου Παραδείσου Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

19)    Καθορισμός χώρου-περιοχή τουριστικού καταφυγίου Παραδείσου Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

20)    Έγκριση της αποφάσεως της ΕΠΖ που αφορά «Διαβίβαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Διευθέτηση – Οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου Κουτλουμουσιανός Λάκκος, Δασοκτήματος Κωνωπάδες», Σιθωνίας Χαλκιδικής, (Υποκατηγορία Α2-Ομάδα 2η-Υδραυλικά έργα με Α/Α/15α)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

21)    Έγκριση της αποφάσεως της ΕΠΖ που αφορά «Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1243/16/23-03-2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΛΟΡ1Υ-ΡΞ7) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την τροποποίηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΥΚΕΑ» και κωδικό αριθμό «1511» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Σιθωνίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=493.632,3, Υ= 4.430.361,4 και λ=23ο 55’ 30’’ και φ=40ο 01’ 24’’ και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR1270014, ΖΕΠ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

22)    11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
   
Αρσένης Καλλικρατίδας