Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                         Νικήτη, 20.07.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 21994
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπωςΠίνακαςΑποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 27/07/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 1/2023 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Απόφαση για επέκταση του παλιού κοιμητηρίου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής του νέου κοιμητηρίου. Επίσπευση διαδικασιών για την αγορά του ακινήτου νέου κοιμητηρίου λόγω άμεσης ανάγκης». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
2) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 74/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Αναγκαιότητα βιολογικού ή επέκταση υπάρχοντος».(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
3) Εισήγηση Πρόσληψης εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την
κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης εώς την λήξη της, ήτοι 12/10/2023 [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Πρ/μενος Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
4) Πρόσληψη προσωπικού (διμήνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Καθαριότητα). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
5) Λήψη απόφασης-γνωμοδότησης για διόρθωση σφάλματος του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγητής: Ξανθόπουλος Αθανάσιος αρχηγός παράταξης «Όραμα- Δημιουργία- Προοπτική).

6) Πρόταση ψηφίσματος-απόφασης για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
7) 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
8) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
9) Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
10) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Νικήτης. (Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Αν/τρης Πρ/μενος Δ/νσης Υπ. Δόμησης)
11) Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου και κλειστών γυμναστηρίων στους αθλητικούς συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος) 12) Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 2/2023 πρακτικού επίλυσης οικονομικών διαφορών
Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Ζήσιος Βασίλειος Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών
Διαφορών).
13) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 29/2023 απόφασης ΔΣ Ν.Π. «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ» με θέμα «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023». (Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)
14) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 302/2022 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
15) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 107/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
16) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 108/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
17) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 118/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
18) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 119/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
19) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 120/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ