Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                           Νικήτη, 03.08.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 23578
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1) 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
2) Κατανομή ΣΑΤΑ.(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
3) Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου (2020-2023). (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

4) Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος, Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού)
5) Εξώδικη Διαμαρτυρία-Πρόσκληση-Δήλωση της Α.Ε. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
6) Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2022» (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης)
7) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 7/2023 αποφάσεως της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου (απόφ.63-2022 Δ.Κ. Νικήτης)». (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)
8) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 5/2023 αποφάσεως της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση σχετικά με πεζοδρόμηση οδού στο Ο.Τ. 103 Α Νικήτης (απόφ.29/2023 Δ.Κ. Νικήτης)». (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)
9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2023 αποφάσεως της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Αίτηση ιδιώτη για παραχώρηση χώρου για λειτουργία περιπτέρου (από. 23/2023 Δ.Κ. Νικήτης)». (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)
10) Έγκριση της υπ’ αριθμ.; 104/2023 αποφάσεως του Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)
11) Αιτήσεις για επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-
Αποχέτευσης)
12) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5*5 Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
13) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 136/2023 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ