Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 6η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                 Νικήτη,                                                                                                  03.03.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:5480
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπωςΠίνακαςΑποδεκτών)’

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 07/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και αναμόρφωση του ΟΠΔ. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας).
2) Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας).
3) Ίδρυση Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή των δήμων Νεάπολης-Συκεών και Σιθωνίας και Δημοτικών Νομικών Προσώπων (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

4) Έγκριση της αρ. 8/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
(Εισηγ.: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ).
5) Έγκριση της αρ. 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με θέμα «Τροποποίηση ΟΠΔ και στοχοθεσίας 2023». (Εισηγ.: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ).
6) Μετατροπή συμβάσεων Α.μ.Ε.Α. σε ΙΔΑΧ στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. (αριθμ 5/2023 αποφ. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.). (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ).
7) Έγκριση της υπ’αριθ.4/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα: «1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
(Εισηγ.: κ. Φάλκος Αντώνιος Πρόεδρος του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.).
8) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2023 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σιθωνίας με θέμα: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν. 3463/2006)». (Εισηγ.: κ. Σαλπικτίδη Αβραάμ Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας).
9) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2023 πρακτικού επίλυσης οικονομικών διαφορών Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Ζήσιος Βασίλειος, Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών).

 

    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
10) Δαλδογιάννης Γεώργιος
11) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
12) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
13) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6401bfcb0d794546da45b810 στις 03/03/23 11:41
14) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
15) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
16) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
17) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
18) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
19) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
20) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
21) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
22) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
23) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
24) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
25) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
26) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
27) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
28) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
29) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
30) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
31) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
32) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
33) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
34) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
35) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου