Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 24 η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 24 η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                         Νικήτη, 08.11.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 33182
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη δια ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ συνεδρίαση, καθώς μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία, με τη διαδικασία:
1) Των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 ν. 3852/2010.
2) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του
ν. 4635/2019.
3) Το άρθρο 96 παρ. 3 του ν. 3463/2006 «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση
γίνεται  ειδική αναφορά των ανωτέρω».
4) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».
5) Την υπ’ αριθμ.: 375/ΑΠ:39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr. Για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Αίτημα στο ΥΠΕΣ για διατήρηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «ΣΙΘΩΝΙΑ» και έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 497/25-10-2023 έγγραφο της ΔΗΚΕΔΣ, και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, ν.π.δ.δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται αίτηση του
οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο και θεωρείτε κατεπείγον η λήψη απόφασης για την διατήρηση της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας.
2) Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού & ετήσιου πλάνου δράσης 2024 ΔΗΚΕΔΣ. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος).

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 497/25-10-2023 έγγραφο της ΔΗΚΕΔΣ, και παράλληλα προς τεκμηρίωση της λήψης της ανωτέρω απόφασης από το ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών καλό είναι και προτείνεται να υπάρχει και λήψη απόφασης με θέμα «Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού & ετήσιου πλάνου δράσης 2024» . Η λήψη αυτής της απόφασης ενισχύει τα επιχειρήματα του Δήμου για την διατήρηση της ΔΗΚΕΔΣ μιας και δείχνει ωριμότητα κι ετοιμότητα του πλάνου. Όσον αφορά το τυπικό δεν δεσμεύει σε κάτι τον Δήμο σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί τελικώς η ΔΗΚΕΔΣ. Και το εν λόγω θέμα εξαιρείται των απαγορεύσεων μιας και θέματα που αφορούν προϋπολογισμούς επόμενης χρήσης μπορούν να λαμβάνονται κανονικά. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, η ψήφιση εισηγητικής δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις περί προεκλογικής περιόδου κι εκλογών και μέχρι την
ανάληψη των νέων διοικήσεων. Επειδή ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ απαιτεί αρχικώς την ψήφιση της εισηγητικής, κατόπιν νέα συνεδρίαση της επιχείρησης για ψήφιση προσχέδιου προϋπολογισμού στην συνέχεια ανάρτηση αυτού στον κόμβο, εσυνεχεία νέα συνεδρίαση της επιχείρησης για ψήφιση προϋπολογισμού εκ νέου έγκριση από το ΔΣ του Δήμου κι εν συνεχεία έγκριση από την Αποκεντρωμένη διοίκηση γίνετε σαφές ότι αν δεν ξεκινήσει η διαδικασία τώρα η ΔΗΚΕΔΣ δεν θα έχει προϋπολογισμό για το 2024 έγκαιρα κι αυτό ίσως λειτουργήσει κι ανασταλτικά για την διατήρηση της.

3) Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Συκέας Δημοτικής Κοινότητας Συκέας». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 31886/25-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει καταλυτική ημερομηνία 30-11-2023 και το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί κλείνει οριστικά στις 1-12-2023, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.
4) Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιϊας περιοχής «Λιβροχιό» Δήμου Σιθωνίας»». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών). Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 31886/25-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το έργο έχει ήδη περαιωθεί και θα πρέπει να κλείσει και οικονομικά μέχρι 31-12-2023 μετά την έγκριση του ΑΠΕ, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.
5) Έγκριση 1 ου Τροποποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΤΠΕ) για την εργασία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 31886/25-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι δεν θα μπορεί ο δήμος να εκτελεί τη σύμβαση με κίνδυνο την μην συντήρηση των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων και την μη ορθή λειτουργίας τους, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.
6) Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και ΤΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμού δημοτικού παιδικού σταθμού Συκιάς». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 32094/27-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει καταλυτική ημερομηνία 30-11- 2023 και το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί κλείνει οριστικά στις 1-12-2023, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.
7) Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ.: 120/2023 απόφασης Δ.Σ. «Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής» ως προς το όνομα του δικαιούχου. (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 32033/26-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απαιτείται η ορθή επανάληψη της αρ.: 120/2023 αποφάσεως Δ.Σ. για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατεπείγον η λήψη σχετικής απόφασης.
8) Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας για το σχολικό έτος 2024-2025. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος). Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 7358/23-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μέχρι την Παρασκευή 10-11-2023 πρέπει να σταλούν οι προτάσεις του Δήμου μας που αφορούν σχολικές μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές,
υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες-καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) για το σχολικό έτος 2024-2025, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 118145/γδ4/20-10-2023 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ..
9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 55/2023 αποφάσεως του ΔΣ του ΝΠΔΔ με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του φορέα». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Μαλλίνης Αθανάσιος).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 765/23-10-2023 έγγραφό του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς έχει ξεκινήσει από αρχές Σεπτέμβρη η σχολική χρονιά και κατ’επέκταση η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων στις δομές μας και χρειάζεται να γίνει ορισμός του χρηματικού αντιτίμου για τα παιδιά που δεν επιχορηγούνται με voucher, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών και οι γονείς να γίνουν γνώστες του ποσού που θα πρέπει και πώς να το καταβάλλουν.
10) Παράταση προθεσμίας για δικαστικές διορθώσεις σφαλμάτων του Κτηματολογίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος με αναπληρωτή τον κ. Ξανθόπουλο Αθανάσιο)
Σύμφωνα με την από 25/10/2023 εισήγηση του Δημάρχου Σιθωνίας, στο τέλος του έτους 2023 λήγει η προθεσμία για δικαστικές διορθώσεις του Κτηματολογίου στα όρια του τέως Δήμου Τορώνης και στα διοικητικά όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν.Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας, για το λόγο αυτό κρίνεται το θέμα κατεπείγον και να σταλεί εγκαίρως αίτημα παράτασης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας
2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Σιθωνίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών