Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                 Νικήτη, 01.09.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:26628
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 05/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) 6 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτος 2023.(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
2) Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας -2 τρίμηνο 2023 (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
3) 1 ου Α.Π.Ε. του εργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΜΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγητής:κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών).

4) Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).
5) Επικαιροποίηση επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. (Εισηγητής: κ. Καζάνη Άννα, Αν/τρια Πρ/μενη Τμήματος Εσόδων και
Περιουσίας).
6) Αύξησης ωρών εργασίας και μετατροπής συμβάσεων Σχολικών Καθαριστριών από Μερική σε Πλήρη απασχόληση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ζήσιος Βασίλειος).
7) Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Γρηγοριάδου Αναστασία Αν/τρια Πρ/μενη του Α/Τ/ Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και Πολιτισμού).
8) Έγκριση της υπ’αριθ. 35/2023 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγητής: Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ).
9) Έγκριση της υπ’αριθ. 50/2023 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγητής: Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ).
10) Έγκριση έκθεσης ελέγχου ορκωτών-ελεγκτών επί της διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «‘Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» . (Εισηγητής:
Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ).
11) Καθορισμός μηχανήματος έργου και άδεια χειριστού σε εγκεκριμένες θέσεις ΔΕ/ΥΕ του Ε.Π.Π. 2023. (Εισηγητής: κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος, Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού)
12) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 25/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου ως προς το όνομα της δεύτερης περίπτωσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
13) Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με τον κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ 2 » του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Πρ/μενος Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας).
14) Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 3/2023 πρακτικού επίλυσης οικονομικών διαφορών Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Ζήσιος Βασίλειος Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών).
15) Έγκριση ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία “ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. (Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος Νομικός Σύμβουλος)

16) Διαμόρφωση κοινόχρηστης έκτασης του καταστήματος «Αρσανάς». (Εισηγητής κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
17) Αίτηση του κ. Καραμήτσιου Δημητρίου για γνωμοδότηση ενσωμάτωσης πλάγιας αγροτικής οδού σε κόμβο καθώς επίσης γνωμοδότηση για το εάν οι γειτνιάζουσες οδοί στο αγροτεμάχιο του είναι μικρής κυκλοφορίας. (Εισηγητής κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
18) Αιτήσεις για επέκταση δικτύου ύδρευσης (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
19) Μετατόπιση αγωγού δικτύου αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
20) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 159/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας
2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου

18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου