Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 12″ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Αρ. Πρωτ. : 12064 Ημ/νία : 03/05/23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
Νικήτη, 03.05.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 12064
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του v. 4635/2019.
2) την με αριθμό εγκυκλίο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 670466-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 08/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:
1) Εισήγηση Πρόσληψης εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης έως την λήξη της, ήτοι 12/10/2023 (παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
2) Κατανομή ποσών: α) 68.715,00 € (Α’ κατανομή) και β) 45.810,00 € (Β’ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).
3) Καθορισμός θέσεων του Δήμου για άσκηση των δραστηριοτήτων  «Ομπρέλες-Ξαπλώστρες», «Θαλάσσια σπορ» με τη διαδικασία της δημοπρασίας (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
4) Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Γηπέδων Ποδοσφαίρου 5Χ5 Δήμου Σιθωνίας»
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
5) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου γεωτεμαχίου. (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, Κώδικα Δεοντολογίας, Εγχειριδίου Ε.Σ και Ετήσιου Πλάνου Εργασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
7) Έγκριση της Αριθμ: 51/2013 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 και ΟΠΔ». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας)
8) Αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης Αποχέτευσης).
9) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 37/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
10) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 πιιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 65/2013 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 πλιε Ν. 3852/2010) (AP. 66/2013 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
12) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 73/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας

1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη 4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου 8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου 12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου 13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα 14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου 15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου 16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου 17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου 18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου 19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη 20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου 21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου 22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου 3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ