Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 11 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 11188 Ημ/νία : 25/04/23 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη 

Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής 

Τηλ.: 23753-50137 

Email:proedrosds@dimossithonias.gr 

                                                                                                                                   Νικήτη, 25.04.2023 

                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 11188

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 02/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Εισήγηση Πρόσληψης εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης έως την λήξη της, ήτοι 12/10/2023 παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
2) Κατανομή ποσών: α) 68.715,00 € (Α’ κατανομή) και β) 45.810,00 € (Β’ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).
3) Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Γηπέδων Ποδοσφαίρου 5Χ5 Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
4) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου  γεωτεμαχίου. (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
5) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, Κώδικα Δεοντολογίας, Εγχειριδίου Ε.Σ και Ετήσιου Πλάνου Εργασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
6) Αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Χαλκιδικής με θέμα «Αίτημα παραίτησης από δικόγραφο αίτησης αναιρέσεως με αριθ. Καταθ. 9/2022 Πρωτοδικείου Χαλκιδικής». (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
7) Παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Σιθωνίας στην υπόθεση 18-632 του ΤΕΚ Θεσσαλονίκης. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αθανάσιος, αρχηγός συνδυασμού «Όραμα- Δημιουργία-Προοπτική)
8) Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας για την υγεία στην περιοχή. (Εισηγητής: κ. Παντελής Λάζαρος, αρχηγός της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»).
9) Αίτημα του ΠΣΝ «ΜΕΘΕΞΙΣ» για ενοικίαση χώρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
10) Αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης Αποχέτευσης).
11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 37/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
12) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 65/2013 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
13) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 66/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
14) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 73/2013 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
15) Αίτηση Οικονόμου Νικολάου.  (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
16) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 74/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Αναγκαιότητα βιολογικού ή επέκταση υπάρχοντος». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
17) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 1/2023 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Απόφαση για επέκταση του παλιού κοιμητηρίου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής του νέου κοιμητηρίου. Επίσπευση διαδικασιών για την αγορά του ακινήτου νέου κοιμητηρίου λόγω άμεσης ανάγκης». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:
1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας

1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη

4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου

6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου

12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου

13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα

14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου

15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου

16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου

17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου

18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου

19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη

20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου

21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου

22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου

23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου

3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ