Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) στις 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

 


1)    Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

2)    Ανάκληση της 282/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης με θέμα «Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 54/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019»
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Ιωάννης, Πρόεδρος Α.Ε.)

4)    Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5)    Λήψη απόφασης σχετικά με την τέλεση ημιμαραθωνίου αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

6)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 27/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Κατάργηση και απομάκρυνση περιπτέρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

7)    Έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.».
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

8)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Sorra Sazan του Servet.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος)

9)    Ανάκληση της 255/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

10)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 124α/2019 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 124β/2019 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 137α/2019 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας