Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  22.12.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 18411
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
Φαξ.:23750-23244                                                                
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η EKTAKTH ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση θα διεξαχθεί σήμερα στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1)    9o Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
(Εισηγητής: Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

Η αναμόρφωση των κωδικών που αναγράφονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, είναι απαραίτητοι ώστε να γίνουν έγκαιρα και εντός του έτους οι απαραίτητες εγγραφές και λογιστικές τακτοποιήσεις, π.χ. η απόδοση κρατήσεων ή η λογιστική τακτοποίηση των παρακρατήσεων των εσόδων απ’ τη ΔΕΗ. Ως εκ τούτου και επειδή υπάρχει χρονικός περιορισμός πρέπει άμεσα και κατεπείγον να ληφθεί σχετική απόφαση και να αποσταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

2)    Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 662934(19051)/4-12-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, έπρεπε μέχρι τις 21/12/2020 να αποσταλεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη ή μη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021, ώστε να γίνει άμεσα και έγκαιρα η διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων και προσωπικού και η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος. Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή η πλειοψηφία των Κοινοτήτων επιθυμούν την ένταξη τους στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021 και πρέπει άμεσα να σταλεί η απόφαση στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

                            Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ