Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  02.12.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 17389
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
Φαξ.:23750-23244                                                                
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021 του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

2)    Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης και υποδομής βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επ. Π. Ζωής κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

3)    Δωρεά του Δήμου Σιθωνίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4)    Έγκριση της  υπ’ αριθμ.: 278/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία Γ’ τριμήνου 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθ,.: 33/2020 απόφασης της Κοινότητας Σάρτης με θέμα «Μεταβίβαση ακινήτων πολιτικής γης της Νομαρχίας Χαλκιδικής στο Δήμο Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Μεταστέγαση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

7)    Διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών αναφορικά με διαφορά που προκύπτει στο υπ’ αριθμ.: 1369 αγροτεμάχιο με την κοινοτική έκταση στη θέση «Σιμωνίτικο» Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

8)    Αίτηση του κ. Μιχαηλίδη Γεωργίου για απαλλαγή τελών αποχέτευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

9)    Καθιέρωση 24ωρης, επταήμερης και υπερωριακής λειτουργίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσεις ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή και προς συμπλήρωση αυτού του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης του Δήμου Σιθωνίας των υπαλλήλων στο μόνιμο, ΙΔΑΧ και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

10)    Παραχώρηση γηπέδων στο Γυμναστικό Σύλλογο «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» για την περίοδο 2022-21.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

11)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 92B /2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 129/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 132/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 135/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 145/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 163 /2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                            Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ