Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  16.07.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 9540
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                   
Φαξ.:23750-23244                                                               
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                         
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
4) την αρ. 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
Α) δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  αριθ. /Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί στις 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Νικήτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
.


1.    Επανάληψη συμβάσεως χρησιδανείου με συμβολαιογραφική πράξη και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
 (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.    Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003677.
(Εισηγητής: Χριστάρα Μαρία, Αν. Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικού)

3.    Αποχώρηση του Δήμου Σιθωνίας από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4.    Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Συντονιστή.
(Εισηγητής: Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ. Ταμείου)

5.    Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας (Ισολογισμού 2016, Αποτελεσμάτων χρήσεως 2016) και έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016.
(Εισηγητής: Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ. Ταμείου)

6.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Κατσουπάκη Μαρία-Μαγδαληνή.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

7.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Αποστολίδη Δημητρίου.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

8.    Αίτηση της εταιρείας OLIVE GROVE SUITES ΙΚΕ.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

9.    Αιτήσεις ιδιωτών για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

10.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου.
(Εισηγητής: Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου.
(Εισηγητής: Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12.    Τροποποίηση ΚΑΕΚ.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

13.    Γνωμοδότηση για το Β1 στάδιο της Πολεοδομικής μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Επέκτασης Α’ Κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)».
(Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

14.    Έγκριση πλάνου τουριστικής προβολής Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: Δαλαβίτσου Αντωνία, Πρόεδρος Τουρ. Επιτρ. Δ.Σιθωνίας)

                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας