Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

                                
dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  12.06.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 7113
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                   
Φαξ.:23750-23244                                                               
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                         
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
4) την αρ. 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
Α) δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  αριθ. /Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί στις 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Νικήτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 88/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 


1.    5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 (Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

2.    Λήψη απόφασης για δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών μέσω των οποίων πρέπει να γίνεται η διαχείριση της παγίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 3440/2019.
(Εισηγητής: Μάντσιος Ιωάννης, Αν. Πρ. Δ/νσης Οικονομικών)

3.    Καθορισμός θέσεων του Δήμου για άσκηση των δραστηριοτήτων «Ομπρέλες-Ξαπλώστρες», «Θαλάσσια Σπoρ» με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4.    Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

5.    Αποτίμηση σε χρήμα της χορήγησης γάλακτος παρελθόντων ετών στους υπαλλήλους καθαριότητας.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

6.    Έγκριση σχεδίου συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με Φιλοζωϊκό Σωματείο «Φιλοζωϊκή, Ορειβατική & Οικολογική Ένωση Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Σαρακατσάνης Ιωάννης)

7.    Έγκριση σχεδίου συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με Φιλοζωϊκό Σωματείο «Άνθρωποι & Ζώα».
(Εισηγητής: Σαρακατσάνης Ιωάννης)

8.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων.
(Εισηγήτρια: Χριστάρα Μαρία, Αν. Πρ. Δ/νσης Διοικητικού)

9.    Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία GREKODOM DEVELOPMENT.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10.    Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

11.    Παραχώρηση κατάλληλου οικήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Σιθωνίας για τη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου Σάρτης.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

12.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Κωνσταντινίδη Βλαβή Φωτεινή.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

13.    Αιτήσεις επέκτασης δικτύων αποχέτευσης στη Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

14.    Αίτηση της OLIVE GROVE SUITES.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

15.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτηση Ριπία Αναστασίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

16.    Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας» και αντικατάσταση.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

17.    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

18.    Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χριστοδούλου Νικόλαος)

19.    Ενημέρωση επί της τροποποίησης των όρων της ΑΕΠΟ με ΑΠ 13/19-01-208 ως προς τη θέση και τη διάταξη των εγκαταστάσεων, που αφορά τη δραστηριότητας «Πλωτή ιχθυοκαλλιέργεια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» της τρέχουσας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΘΩΝΙΚΗ ΙΚΕ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

20.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 48/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

21.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 40α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 40β/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 107/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας