Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 5 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                             Νικήτη 15/02/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 4996
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350138
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
την γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για
να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για το έργο «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές» στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V» (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)

2. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» ΔΡΑΣΗ 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την Πράξη με τίτλο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ” προϋπολογισμού 279.254,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24% (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)

1. Έγκριση Πρακτικού Ι ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ¨ (Αρ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 204658.1) (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)
3. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για άμεση σύναψη σύμβασης  για το Έργο αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν
το Δήμο Σιθωνίας και  συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ. παρ. γ παρ.2 άρθρο 32 του Ν.4412/2016. (Εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Ληστής Θεόδωρος)
4. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης
ανάγκης έως την λήξη της, ήτοι 12/10/2023 [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21] (Εισηγ. κ. Κέντρος Γεώργιος )
5. Έγκριση τιμοκαταλόγου για Ωριαία Αποζημίωση Μηχανημάτων Έργου και εργασιών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας & Αποκομιδής Διαχείρισης Ογκωδών Απορριμμάτων – Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) (Εισηγ. κ. Κέντρος
Γεώργιος )

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
                                                                                              Δήμαρχος

                                                                                      Μαλλίνης Ιωάννης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
4. Εισηγητές θεμάτων
5. Πρόεδροι Δ.Κ.