Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 4 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 4 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                    Νικήτη 08/02/2024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 4173
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350138
Mail: zavvou@dimossithonias.gr

 

ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη
1. Γεωργιάδης Αναστάσιος
2. Γκιώτη Αφροδίτη
3. Ληστής Θεόδωρος
4. Μαλλίνης Αθανάσιος
5. Ζήσιος Βασίλειος
6. Συρδάρη Μαγδαληνή
(Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν
την γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για
να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πατσουράκου Όλγα
2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης
3. Δραγάνης Άγγελος
4. Ζαφείρης Δημήτριος
5. Λουκάκης Παναγιώτης
6. Καρανικόλας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 4 ου τριμήνου 2023 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)
2. Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης (μέτρηση 2022 ) (Εισηγ. κα Καζάνη Άννα)
3. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης των ήδη ενταγμένων εργοληπτών του Μητρώου
Εργοληπτών του Δήμου Σιθωνίας και επέκταση αυτού (Εισηγ. κ. Κέντρος Γεώργιος)

4. Συμπλήρωση στοιχείων ενδοδικαστικού συμβιβασμού, σχετικά με την υπ΄ αριθμ 210/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας ,σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06.10.2023)(Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
5. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
6. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση της από 30/01/2024 προσφυγής στον Γραμματέα της
Α. Δ. Μ.Θ. καθώς και τυχόν εκδίκασή της στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, όπως και παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Γ΄ Ακυρωτικό τμήμα) για την συζήτηση προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως αναστολής και της αυτής αίτησης αναστολής
(αρ. κατ. ΑΝ6/01.02.2024) και επί της εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης (ΑΚ60/01.02.2024/ΕΑΥ:2024004345)» (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
7. Προσκύρωση καταργούμενης δημοτικής έκτασης ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Νικήτης (Ο.Τ. 32) σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Σ. Χ. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα (Εισηγ. Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                             Δήμαρχος
                                                                                                      Μαλλίνης Ιωάννης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές θεμάτων
4. Πρόεδροι Δ.Κ.