Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: 4ΑΘ0Ω1Φ-Σ), (του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014) στις 15/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την Προμήθειας Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για το Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

2)    Τροποποίηση/συμπλήρωση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)»».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3)    Ορισμός εκπροσώπου για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.Τ.Ο. Δ.ΑΕ.
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα. Πρόεδρος της Τ.Ε.Τ.Ο. Δ.ΑΕ.)

4)    Λήψη απόφασης περί παραλαβής της μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Λήψη απόφασης περί παραλαβής της μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ .
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : «Καταφύγιο σκαφών αναψυχής Αγίου Ιωάννη Σιθωνίας ΕΣΧΑΔΑ», Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής με Περιβαλλοντική Ταυτότητας (ΠΕΤ) 1902049723.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια φορτωτών πλάγιας ολίσθησης του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων φορτωτών-εκσκαφέων του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

11)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση –Αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιϊας περιοχής «Λιβροχιό» Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

12)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για ορισμό επιτροπής για το διαγωνισμό «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Παράδεισο Ν. Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13)    Αύξηση των ποσοτήτων της σύμβασης της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

14)    Κατανομή ποσού για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

15)    Έγκριση δαπάνης προμήθειας γευμάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

16)    Έγκριση αιτήματος για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό υπηρεσίας καθαριότητας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

17)    Αποδοχή ποσού 264.900,00 € από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

18)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

19)    Έγκριση για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Δ. Νικήτης, Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής»».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

20)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο κ. Εμμανουήλ Χρήστο.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

21)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο κ. Φασούλα Αναστασία.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

22)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 48/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 16/2019 της Δ.Κ. Συκιάς με θέμα «Κεραία κινητής τηλεφωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος)

Η παρούσα συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι χρήζουν άμεσων αποφάσεων για την ορθή λειτουργία του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας